Kuv Txoj Haujlwm Qub Tiv Kuv Nyiaj Foob Nyiaj Haujlwm

Saib lossis luam cov ntawv tawm

Yog koj tawm lawm lossis poob koj txoj haujlwm thiab tsis tau raug them tagnrho koj cov nyiaj haujlwm, koj muaj feem ua ib qho “kev foob nyiaj haujlwm” rau koj lub chaw haujlwm. Koj muaj feem tau tagnrho cov nyiaj koj khwv tau ua ntej koj tsis ua haujlwm lawm, txawm tias koj qhov tawm yog phem.  Tej zaum koj muaj feem tau nyiaj ntaus zog rau kev nplua yog koj lub chaw haujlwm tsis ua raws li txoj cai hais txog kev them nyiaj haujlwm tom qab koj tsis ua haujlwm lawm.

Xeev Minnesota txoj cai muaj txheej txheem raws rau kev rub nyiaj haujlwm. Yog koj yog ib tug neeg ua haujlwm rau koj tus kheej lossis muaj ntaub ntawv cog lus ua haujlwm, tej zaum cov cai txawv. Nyeem koj cov ntaub ntawv qhia tus kheej txog cov cai lossis ntaub ntawv ua haujlwm. Tsis yog txhua cov cai lossis ntaub ntawv ua haujlwm yuav mus raws cai lijchoj, ces hu rau ib tug kws lijchoj yog tias koj muaj lus nug. Daim ntawv qhia no tsis yog rau cov neej ua haujlwm rau nws tus kheej.

Mus saib peb daim ntawv qhia Hom Haujlwm thiab Cov Cai Koj Muaj yog koj tsis paub tseeb.