Ua Haujlwm Dhau Sijhawm

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog them nyiaj ua haujlwm tshaj sijhawm, leejtwg thiaj muaj feem tau, thaum twg thiab koj tau pestsawg, thiab yuav ua li cas yog koj qhov chaw ua haujlwm tiv koj nyiaj ua haujlwm tshaj sijhawm.