Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Qaan-sheegashada lacag shaqada

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Hadii aad shaqo ka tagtay ama ay kaa dhamaatay aana lagu siin dhamaan wixii lacag ah ee aad shaqaysatay waxa aad sheegan u kartaa  “Qaan lacagta shaqada ah” qoladii aad u shaqeyn jirtay. Waxaad xaq u yeelan kartaa dhamaan lacagtii aad kasbatay ka hor intii aadan shaqada joojin xataa hadii shaqada lagaa eryey. Waxaa dhici karta in aad u hesho lacag kale ganaax ahaan hadii qolad shaqadu ay u hogaansami waayaan sharciga ku saabsan xaq-siinta shaqaalaha ka dib kolka ay shaqada joojiyaan.

Sharciga shaqada ee Minnesota waxa uu leeyahay talaabooyin la raaco si loo sameeyo qaan-sheegadka lacagta shaqada. Hadii aad tahay qof madax banaan oo is-kii u shaqeysa ama qordaraas qoraal ah aad haysato oo shaqada ku saabsan, waxaa dhici karta in sharciyada arrintaasi ay ka duwanaan karaan kuwa shaqaalaha caadiga ah. Akhri buuga ay ku qoran yihiin xeerarka maamula xaquuqda shaqaalaha. Dhamaan xeerarka ama qandaraasyada qolada shaqadu sameeysataa ma wada aha sharci, sidaa awgeed, hadii aad su’aalo qabto wac qareen.  Warqadan war-gelinta ah waxa ku taal waxaa loogu tala galay shaqaalaha ee looguma tala galin qandaraaslayaasha.

Ka eeg waraqadayada war-gelinta ee shabakada Job Status and Your Rights hadii aadan hubin.