Los Ua Ib Tug Tib Neeg Muaj Xam Xaj Teb Chaws U.S.

Tus sau
Education for Justice
Nyob rau lub Yim Hli Ntuj Xyoo 2020 no, USCIS tau tsa ib co cai uas hloov feem ntau cov nqi thiab muab cov kev zam nqi no txo ntau lawm. Txoj cai no raug muab cheev tseg kom txhob rawm coj los siv thaum lub Cuaj Hlis Ntuj, tiam sis nws yuav rov pib thaum twg los tau. Mus saib hauv hwww.uscis.gov thiaj paub meej ntxiv.