Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Rais Los Ua Neeg Xam Xaj Asmeskas

Tus sau
Education for Justice

Thaum twg koj rais los ua ib tus neeg xam xaj Asmeskas koj yuav tau cov nram no:

  • Txoj kev cai xaiv nom tswv.
  • Koj tawm tau thiab rov los tau rau teb chaws no yooj yim.
  • Koj muaj feem cuam pab tau cov tib neeg txheeb ze koj tuaj nyob teb chaws Asmeskas saiv dua.
  • Koj cov me nyuam uas muaj 18 xyoo rauv hauv cia li yog neeg xam xaj Asmeskas huv si.
  • Tshem koj tawm lub teb chaws no tsis tau. Feem ntau cov tsis yog neeg xam xaj uas muaj txim txhaum raug xa tawm teb chaws.
  • Koj nrhiav tau hauj lwm ua hauv feem tswv tswj teb chaws.
  • Muaj kev cai zoo dua rau tej yam kev pab xws li nyiaj MFIP thiab nyiaj SSI.
  • Koj ua tau Asmeskas daim ntawv tawm mus xyuas lwm teb chaws.
  • Koj yauv tau txais kev pab zoo dua thaum koj mus xyuas Asmeska lub caw ua ntaub ntawv.