MFIP & FSS Hauj lwm Kev Nplua

Tus sau
Education for Justice
COVID-19: Tsis muaj kev nplua (sanction) thaum lub sij hawm muaj kev thaj yeeb xwm ceev.

Thaum koj raug nplua (sanction), ib qho los sis tag nrho koj qhov MFIP yuav raug txiav.  Koj tus kws nrhiav hauj lwm muaj feem nplua tau koj, yog koj tsis ua raws li qhov yuav tsum tau ua. Xws li, ua raws li koj qhov kev npaj nrhiav hauj lwm “employment plan” (EP), xa cov ntaub ntawv lawv hais kom xa mus, tsis mus cov rooj sib tham, los sis tsis mus kawm ntawv yog tsis tau muaj hnub nyoog 18 xyoo.

Thaum koj raug nplua hauj lawm, koj qhov MFIP los sis FSS yuav raug txiav 10%, 30%, los sis 100%.

Daim ntawv tseeb no qhia txog qhov raug nplua hauj lwm.  Tab sis, muaj 2 txoj kev koj raug nplua tau:

  • Thaum koj pib txais MFIP, koj yuav tsum tau mus hoob qhia txog MFIP
     
  • Yog koj tsis koom tes, koj tus kws saib xyuas nyiaj them yug          menyuam (child support worker) nplua tau koj.  Koj yuav raug nplua 30% ua ntej thiab koj qhov Medical Assistance (MA) yuav raug kaws.
     

Xav paub ntxiv los sis tau kev pab ntawm kev raug nplua hu rau Legal Aid.