Kev Pab Cuam Tsev Neeg

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Muaj ib qhov khoos kas pab cov tsev neeg ua txais MFIP los sis DWP ua muaj teeb meem nrhiav tsis tau hauj lwm los sis tuav txoj hauj lwm.  Cov nroog yuav tau pab cov tsev neej es los muab qhov Family Stabilization Services (FSS) kev pab cuam rau lawv.