MFIP thiab FSS rau Cov Tib Neeg Raug Tsim Txom hauv Tsev Neeg

Tus sau
Education for Justice

Yog koj yog ib tug neeg raug tsim txom ntawm tsev neeg, tej zaum koj yuav tau ib daim ntawv zam raug tsim txom hauv tsev neeg ntxiv rau koj Txoj Hau Kev Npaj Nrhiav Hauj lwm (Employment Plan) (EP).  Raug tsim txhom ntawm tsev neeg txhais tau tias ib tug neeg (koj tus txij nkawm, koj tus hluas nkauj/nraug, qub txij nkawm los sis ib tug koj tham ib ntu thiab/los sis tau deev, koj tus menyuam, los sis koj niam thiab txiv) tau ua mob koj los sis koj cov menyuam, hawv ua phem rau koj lossis koj cov menyuam, los sis tau ua rau koj ntshai rau koj lossis koj cov menyuam rau lwm txoj kev.

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau daim ntawv zam vim raug tsim txom hauv tsev neeg yog tam sim no koj tsis muaj kev tsim txhom tab sis txawm tab tom ntsib kev pab txog lossis kho kom zoo.  Piv txwv: koj los sis koj cov menyuam mus ntsib ib tug kws pab ntuas neeg vim qhov kev tsim txom lossis koj siv sij hawm mus hais plaub vim qhov kev tsim txom.