Npaj Tom Ntej

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Npaj Tom Ntej thaum koj laus zuj zus yog ib qho tseem ceeb tswj kom tau koj li feem xyuam.  Nws pab kom paub tseeb tias qhov koj xav tau yeej yuav ua kom tau raws los ntawm koj tus kws kho mob thiab koj tsev neeg.  Npaj Tom Ntej ua kom yooj yim rau koj tsev neeg los mus leg cov hauj lwm ntawm koj vaj tse tom qab koj tas sim neej.

Cov no yog ib co lus nug yuav tau xav txog:

  • Leej twg yog tus yuav los txiav txim siab txog kev kho mob thiab nyiaj txiag rau koj yog tias hnub twg koj tsis muaj peev xwm txiav txim siab rau koj tus kheej lawm?
     
  • Yuav ua cas yog tias kuv yuav taum mus nyob hauv tsev laus?
     
  • Koj yuav ua li cas thiaj li paub tseeb tias koj cov vaj tse mus rau cov neeg txais caub tam tom qab koj tag sim neej? 
     

Yeej muaj ob peb daim ntawv raws txoj cai koj ua tau ntawm koj tus kheej los pab rau qhov thaum kawg-tas-sim neej txoj kev npaj. Yam tsis muaj kiag, koj yuav tsum muaj ib Daim Ntawv Muab Cai Rau Lwm Tus Los Txiav Txim Kev Kho Mob (Health Care Directive) uas taw tsa ib tug neeg koj ntseeg los txiav txim siab txog txoj kev kho mob rau koj yog tias koj rais los ua ib tug ua tsis tau li lawm.

Nyob ntawm seb qhov xwm txheej zoo li cas, koj kuj yuav tsum muaj tus (Power of Attorney) Muab Cai Rau Lwm Tus Los Txiav Txim Txhua Yam, (Will) daim ntawv puav pheej faib cuab tam, los yog (Transfer on Death Deed) Daim Ntawv Hloov Npe Ntawm Lub Tsev.