Nyiaj Muas Noj rau Cov Neeg Laus

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog cov laus txais tau kev pab zaub mov li cas, leejtwg thiaj li muaj feem tau, thiab lwm yam.

Tsuas yog 50% cov neeg laus nyob hauv lub xeev Minnesota uas tsim nyog tau nyiaj muas noj rau SNAP thiaj tau xwb.

Cim cia: Qhov kev pab cuam Food Support (nyiaj muas noj) hu uas SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).