Rho Menyuam Kawm Ntawv Tawm Ib Ntus

Tus sau
Education for Justice

Thaum tus menyuam ntsib teebmeem tim tsev kawm ntawv, lub tsev kawm tawv yuav tsum ua raws li txoj cai.  Txhua koog tsev kawm ntawv yuav tsum muaj txoj cai txog kev qhuab qhia.  Muab tau tus menyuam kawm ntawv rho tawm ib hoob xwb, ib hnub lossis ntau hnub.  Yog pheej coj tus cwjpwm phem ntxiv mus, tej zaum yuav muab tus menyuam kawm ntawv nrho tawm ntawv.  Nug koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv kom lawv luam ib daim ntawv kevcai qhuab qhia rau koj.  Paub cov cai koj tus menyuam muaj.

Yog koj tus menyuam muaj kev xiam oob qhab lossis tau kev kawm pab tshwj xeeb, muaj kevcai ntxiv rau tsev kawm ntawv.  Yog xav paub ntxiv, hu rau Minnesota Disability Law Center ntawm (612) 332-1441 lossis 1(800) 292-4150.