Ka Joojinta Ardayga Dugsiga

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Kolka arday uu dhib gaysto inta uu iskuulka joogo, iskuulku waa khasab inuu u hogaansamo sharciga. Dhamaan gudoomada waxbarashada oo dhami waa inay lahaadeen habraac degsan oo ebdinta ku saabsan. Ardayga waa loo diidi karaa fasalka, xiisad fasal, maalin ama maalmo badan. Hadii akhlaaq xummadu sii socoto ardayda waa la eryi karaa.  Waydiiso ilmahaaga iskuulkiisa nuqulka nidaamka edbinta ee iskuulka. Ogow xaquuqda uu leeyahay ilmahaagu.

Hadii ilmahagau uu naafo yahay ama uu helo adeegyada waxbarashada gaarka ah, nidaamyo dheeraad ayaa quseeynaya iskuulka. Si aad u hesho akhbaar kale wac Rugta Sharciyada Naafada ee Minnesota wac (Disability Law Center) ee khadkeedu yahay (612) 332-1441 ama 1(800) 292-4150.