Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Racfaan ka Qaadashada Diidmada Agabyada

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan waxaa loogu tala galay UUN dadka ay dacwadooday ku saabsan manfacyada dowlada ay qaaday  Waaxda Adeega Bulshada [Department of Human Services (DHS)] oo helay go’aankii dacwadooda ama amar maxkamadeed.

Ma AHA Sooshal Sakuuriti ama manfaca shaqaalaha baaga-muudada noqda la siiyo kiisaska darsida iyo soo ogaanta taariikhda qofka si loo ogaado inuu xaq u yeelahay manfaca iyo  in kale.    

Hadii kiiskaagu ku saabsan yahay in la go’aamiyo silcin Gobolka Minnesota uu geystay, eeg warqada What Is Maltreatment and How Can It Affect My Job? (ingiriisi kaliya)

Talaaboyinka loo maro Racfaanka (District Court):