Tam sim no koj yog tus neeg U Nonimmigrant: Cov Kev Ceev Faj, Cov Cai thiab Cov Luag Hauj Lwm

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no hais txog ua ib tug neeg U txawv tebchaws, yam koj ua tau thiab tsis tau thaum koj tau qhov xwm txheej, thiab yuav ua li cas thiaj nyob tau tebchaws no tas mus li.