Tam sim no koj yog tus neeg U Nonimmigrant: Cov Kev Ceev Faj, Cov Cai thiab Cov Luag Hauj Lwm

Tus sau
Education for Justice
Immigration fees might change soon. Fee waivers might also change. Read more about these changes here

Daim ntawv muaj tseeb no yog tsim rau cov neeg uas twb muaj “U nonimmigrant status” lawm.  Yog tias koj raug tsim txom los ntawm txoj kev txhaum cai thiab twb tau thov ntawv kom tau U status los yog koj xav paub seb yuav thov tau li cas, mus saib peb daim ntawv muaj tseeb txog Cov Neeg Raug Ua Phem Rau thiab “U Visas”.  Yog tias koj raug tsim txom los ntawm koj tsev neeg thov mus saib Kev pab los ntawm Immigration rau Cov Neeg ntawm Tsev Neeg es raug Tsim Txom

SAU TSEG: tso cai tau U visa mas txawv li tau los lwm txoj kev los ntawm U visa. Thaum tso cai vim li lwm yam (deferred action) mas feem ntau yog thawj kauj ruam tab sis yog zoo ib yam li thaum koj tau “U nonimmigrant status”. “Deferred action” yuav tau kev tso cai thaum tsoom fwv tswj ciam teb soj ntsuam koj daim ntawv thov U visa thiab xav tias koj tsim nyog tau tab sis tsis muaj cov U visa seem tam sim no. Koj yuav tsum tau tos thaum twg koj tau daim txiav txim tau zaum kawg txog daim U visa ua ntej cov lus hauv daim ntawv muaj tseeb muaj feem xyuam rau koj.