Zaub Mov thiab Nyiaj Ntsuab Rau Cov Tsis Tau Yog Xam Xaj

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tau cov kev pab los ntawm tsoom fwv yog tias koj tsis yog neeg xam xaj, yuav ua cas thiaj tau lawv, thiab yam kev pab twg koj muaj feem tau. 

Kuv puas tau nyiaj muas noj lossis lwm yam kev pab ntawm tsoom fwv yog tias kuv tsis yog ib tug neeg xam xaj?

Kev pab pej xeem nyob rau Xeev Miinnesota muaj rau sab yuav zaub mov noj thiab nyiaj ntsuab. Qhov tias koj tsis tau yog neeg xam xaj ua li koj puas yuav txais tau tej kev pab no yog los ntawm seb koj muaj ntaub ntawv raug cai thiab hnub twg koj tuaj txog rau teb chaws no lawm.

Kev Pab Zaub Mov

Kev Pab Ntawm Nyiaj Ntsuab