Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Kev soj ntsuam zoo kom txhob raug mob tom haujlwm

Nrhiav cov kev pab hauv qab no txog lub ntsiab lus no.

Lwm yam kev pab

Yees Duab

Lub hauv paus: Minnesota Department of Labor and Industry
Lub hauv paus: Minnesota Department of Labor and Industry