Kev soj ntsuam zoo kom txhob raug mob tom haujlwm

Nrhiav cov kev pab hauv qab no txog lub ntsiab lus no.

Lwm yam kev pab

Vaj sab

Cov Nyiaj Them Rau Neeg Ua Hauj Lwm Ntaus Thawj (Frontline Worker Pay)
Tus Sau: State of Minnesota

Ua tsaug rau cov neeg nyob hauv Minnesota uas tau ua hauj lwm ntaus thawj rau thaum lub sij hawm xwm txheej ceev muaj kab mob COVID-19, Gov. Tim Walz tau kos npe rau Frontline txoj cai Kev Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm rau thaum Hnub Tim 29 Lub Plaub Hlis Ntuj, 2022, ua kom cov neeg ua hauj lwm ntawd thov tau rau Frontline Worker Pay. Hnub thov yog hnub tim 8 Lub Rau Hli Ntuj txog hnub tim 22 Lub Xya Hli Ntuj, 2022Thov tam sim no.

Mus xyuas vaj sab: Frontline Worker Pay

Yees Duab

Lub hauv paus: Minnesota Department of Labor and Industry