Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Dambiyada

Dooro qodob sharciga ku saabsan Mawduuc- hooseedyada si aad u eegto ilaha.