Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Amarka Amaan Helida (OFP) ee dhanka ka ah Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah – Adigu iskaa u sameyso