Amarka Amaan Helida (OFP) ee dhanka ka ah Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah – Adigu iskaa u sameyso