Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Gargaarka Guued ee Degdega ah (EGA)

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
COVID-19: Degmooyin badan waxay iska dhaafeen (ka tanaasuleen) sharciyo badan  markuu dhacy cudurka safmarka ah (COVID- 19. Ka hubi xafiiska degmadaada wixii macluumaad (xog) gaar ah.