Xaqqa Guryaha ee Dadka Waaweyn ee Naafada ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa takoorida dhanka guryaha ah ee waayeelka naafada ahi ay wajahaan, waxa cidda aad guriga uga jirtaa ay tahay khasab inay sameyso si ay ugu maciinaan naafanadaadda.

Waxyaabahaasi Waxa ay Noqon karaan Calaamado Muujinta Takoorid Guryaha ah oo Sharci-darro ah:

Waxa aad leedahay xaq aad ku Codsan karo Isbedelo Macquul ah: Ladifida Macquulka ah iyo Maciinada Macquulka