Cov Cai Muaj Hauv Haujlwm: Cov Neeg Raug Ua Phem Rau thiab Thab Zes

Tus sau
Education for Justice

Yog koj lossis ib tug hauv koj tsev neeg raug ua phem rau lossis thab zes, lossis yog koj lossis ib tug hauv koj tsev neeg raug ua phem rau, koj nug tawm tau sijhawm so:

  • los ua daim Ntawv Tiv Thaiv (OFP) lossis Ntawv Tsis Pub Thab Zes thiab Tuaj Ze (HRO)
  • mus mloog cov rooj plaub
  • mus ua tim khawv hais lus povthawj hauv qhov plaub txim txaum raug kaw, yog lawv hais kom koj tuaj 

Koj qhov chaw ua haujlwm yuav tsum kam koj rho tawm sijhawm so tabsis tsis tas them koj rau lub sijhawm so.

Saib peb daim ntawv qhia Ntawv Tiv Thaiv thiab Ntawv Txwv Tsis Pub Thab Los Ze.

Qhov chaw ua haujlwm rho tsis tau koj tawm, hawv koj, lossis xaiv ntsej xaiv muag rau koj ib qho li vim koj rho tawm sijhawm tsim nyog mus ua ntawv OFP lossis HRO.  Qhov chaw ua haujlwm ua phem tsis tau rau koj los ntawm txo koj nyiaj, lossis hloov tej yam txog koj txoj haujlwm, vim lawv tsis nyiam koj rho tawm sijhawm so.