Cov Nyiaj Muas Noj Thaum Muaj Xwm Ceev

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog kev pab zaub mov (nyiaj muas noj) thaum muaj xwm ceev, yuav ua cas thiaj li tau lawv, thiab lawv pab tau koj li cas.

Nco cia: Lub khooskas Food Stamp Program uas kuj hu uas SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) lossis Food Stamp Program nyiaj muas noj. Peb siv “Food Stamps” hauv daim ntawv no vim hais tias nws yog lub npe uas feem coob siv.