Kaw Cua Sov

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Yog koj tsis them koj cov nqi fais fab, cua sov, nkev, lawv yuav raug kaw. Qhov no muaj feem ua tau txawm yog caij ntuj no. Tab sis, nyob rau 10 hli ntuj vasthib 15 rau 4 hli ntuj vasthib 15 muaj cai pab tiv thaiv kom txhob raug kaw. Daim ntawv qhia tseeb hais txog kev pab cuam nkev thiab fais fab yog toob kas rau cua sov. Cov kev cai no npog cov tuam txhab tsim hluav taws xob ntiag tug. Muaj cov kev cai sib xws rau co-ops thaib lub nroog hluav taws xob. Cov cai tsis siv rau cov neeg muag roj, thee, thaib ntoo.