Ntiab Tawm Tsev

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm
Qhov tsis pub ntiab tawm neeg xauj tsev (eviction moratorium) hauv Minnesota xaus lawm.  Yog koj tiv nqi them tsev koj mus nrhiav tau kev pab ntawm www.RentHelpMN.org.  Nyeem peb daim ntawv qhia tseeb COVID-19:  Neeg Xauj Tsev Cov Cai thiab qhov xaus tsis pub ntiab tawm neeg xauj tsev (Eviction Moratorium) kom paub ntxiv.


Yog ntxim tias koj yuav raug ntiab tawm tsev, nrhiav kev pab sai li sai tau.  Yog koj tus tswv tsev twb ua ntawv foob ntiab tawm tsev lawm, tsev hais plaub yuav xa ntawv tuaj rau koj.  Cov ntawv tsev hais plaub xa rau koj hu uas Ntawv Hu Tuaj Hais Plaub thiab Tsis Txaus Siab (Summons and Complaints).  Yog koj tau daim ntawv Ntawv Hu Tuaj Hais Plaub thiab Tsis Txaus Siab rau rooj plaub ntiab tawm tsev, cov no yog cov koj toobkas paub:

Ntawv Hu Tuaj Hais Plaub thiab Tsis Txaus Siab

Cov Lus Nquag Keb Siv thaum Raug Ntiab Tawm Tsev

Yog Koj Swb Hauv Tsev Hais Plaub