Guri ka Saarida

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
Amarkii Hakinta guri ka saaritaanka ee Minnesota waa uu dhamaaday waqtigiisii. Hadii kiro lagugu leeyahay waxa aad ka heli kartaa caawin shabakada www.RentHelpMN.org. Ka akhri warqadayda xogta aruursan ee COVID-19: Xaquuqda Kireystaha iyo Dhamaadka Amarka Guri ka Saaritaanka wixii kale ee akhbaar ah.

Hadii aad khatar u tahay in guri lagaa saaro, waa inaad markiiba caawimaad heshaa. Hadii qolada gurigu ay jaa kaa xareysatay dacwo guri  ka saarid ah, maxkamada ayaa kuu soo diri warqadaha dacwada. Warqadaha maxkamada ee guri ka saarida waxaa la yiraa Maxkamad uga yeerid iyo Ashtako. Hadii aad hesho Warqadaha Ashtakada iyo Maxkamad uga yeerida ee guri ka saarida, waxaa jira waxyaabo aad u baahan tahay inaad ogaato:

If you get a Summons and Complaint

Difaacyada Badanaa loo Isticmaalo Guriga ka Saaritaanada

Hadii Maxkamada lagaaga Gar helo