Rho Menyuam Kawm Ntawv Tawm Ib Ntus

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog yuav muab tus menyuam kawm ntawv tshem tawm ib ntus, cov kevcai lub tsev kawm ntawv yuav tsum ua raws li thiab koj ua tau li cas.

Lub tsev kawm ntawv yuav tsum ua li cas thaum lawv rho kuv tus menyuam tawm ib ntus?