Txwv Tsis Pub Nyob

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Puas yog muaj daim ntawv txwv tsis pub nyob lo rau koj lub tsev?

Daim ntawv qhia tseeb no yog rau cov neeg xauj tsev rau lub tsev txheej “apartment” lossis tsev xauj tau raug lo ntawv tias txwv tsis pub nyob vim muaj teebmeem yuav tau kho, tsis muaj fais fab lossis dej siv lossis lwm yam uas phomsij rau kev noj qab haus huv. Nyob rau tej lub xeev, tej yam muaj ntxiv uas raug lo ntawv txwv yog tias tus tswv tsev tsis muaj ntaub ntawv xauj tsev rau lwm tus. Tej thaum cov ntawv kuj yuav hais tias, "Yuav Raug Txwv Tsis Pub Nyob" lossis "Tsis Txhob Nyob."

Daim ntawv txwv muaj lub sijhawm uas yuav tau tawm (tsiv-tsev) sau ua hnub tim. Yog kev txwv tsis raug cheem, koj yuavtsum tau tsiv tawm ua ntej hnub tim ntawd, lossis cov tub ceevxwm yuav tshem tau koj tawm. Koj muaj feem hu tau lub nroog tus neeg kuaj vaj tse kom muab sijhawm ntxiv rau koj, tiamsis lawv tsis tas yuavtsum muab rau koj.