Ua Phau Passport rau Cov Menyuam es Yug hauv teb chaws U.S.

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog ua ntawv mus txawv tebchaws “passport” rau cov menyuam uas yug rau hauv tebchaws US.