Ua Phau Passport rau Cov Menyuam es Yug hauv teb chaws U.S.

Tus sau
Education for Justice

Ib tug menyuam es yug hauv lub teb chaws U.S. no ces yog xam xaj U.S. thiab yeej muab tau phau U.S. passport los ua tau pov thawj tias nws yog xam xaj U.S..  Phau U.S. passport kuj yuav tsum tau muaj es thiaj li yuav mus ncig tau txawv teb chaws ntawm teb chaws U.S. Daim ntawv qhia tseeb no qhia koj txog yuav ua li cas thiaj li tau phau passport rau koj tus menyuam.  Koj qhov es pub koj nyob zoo li cas (immigration status) mas tsis muaj kev cuam tshuam li.

Daim ntawv qhia tseeb no tsis muaj cov ntaub ntawv qhia txog tias yuav muaj pov thawj dabtsi rau cov menyuam yug txawv teb chaws rau cov niam txiv es yog xam xaj U.S., los yog cov menyuam es coj los tu (adopted) los ntawm cov neeg xam xaj U.S.

Yog hais tias koj yuav tsum kom muaj pov thawj rau cov menyuam qhov xam xaj ntawm cov niam txiv es xeem tau ua xam xaj, mus saib peb daim ntawv qhia Ua Xam Xaj U.S.: Muaj Pov Thawj Tias Koj Tus Menyuam Yog Xam Xaj.

Daim ntawv es koj yuav tsum tau ces nyob hauv online.  Yog hais tias koj tsis muaj ib lub computer, koj kuj siv tau cov computer hauv lub tsev saib ntawv (public library).  Koj kuj mus nqa tau daim ntawv no tom qhov chaw es ua ntawv thov daim passport.  Mus nrhiav ib qho chaw kom ze koj ces mus saib hauv: http://iafdb.travel.state.gov (lus Askiv xwb).