Chaw Tiv Nqi / Ntawv qhia txog koj tej kev them nuj nqi

Nrhiav cov kev pab hauv qab no txog lub ntsiab lus no.

Lwm yam kev pab

Phau menyuam ntawv

Ntau tsev neeg yeej ntsib nuj nqis hauv lawv lub neej ib zaug twg.  Paub hauj lwm, tsis tau nyiaj pab los ntawm tsoom fwm lawm, cia li muaj nuj nqi kho mob tam sim ntawd, los yog sib nrauj yeej ua tau rau tsev neeg tiv nuj nqis.…
Lub hauv paus: Education for Justice