Kev Pab Kom Ua Tau Hauj Lwm hauv MN

Tus sau
Education for Justice

Tsab cai teb chaws uas hus ua “Rehabilitation Act” hais tias muaj ntau yam kev pab kom ua tau hauj lwm los pab cov tib neeg xiam oob qhab nrhiav thiab ceev ib txog hauj lwm.

Nyob rau hauv Minnesota no muaj 2 hom kev pab kom ua tau hauj lwm

  • Vocational Rehabilitation Services (VRS) VRS pab cov tib neeg uas xiam oob qhab thiab/los sis mob hlwb.
     
  • State Services for the Blind (SSB) SSB pab cov uas dig muag los sis pom kev tsis zoo lawm.