Adeegyada Tababarka Xirfadaha ee MN

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Sharciga Dowlada dhexe ee Xirfadeynta Naafada (Rehabilitation Act) waxa uu dhigayaa in noocyo badan oo adeegyo ah oo tababarka xirfadaha ah loo fidin karo dadka naafada ah si looga caawiyo inay shaqo helaan.

Minnesota waxaa jira 2 barnaamij oo bixiya adeegyada tababarada xirfadaha.  

  • Barnaamijka Adeegyada Tababarada Xirfadaha (VRS) waxay u adeegta dadka jir ahaan/miyir ahaan naafada u ah.
  • Barnaamijka Adeegyada Gobolka ee Indhoo-layaasha (SSB) wuxuu u adeegtaa dadka indhaha la’ ama sida fiican aan wax u arag.