Ka Helida Qolada Gurigu Inay Hagaajiso Wixii Halaysan

Kiraystahu waxa uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado guri intii macquul ah hagaagsan, oo ku haboon in loo isticmaalo deegaan ahaan, oo ka soo baxa shuruudaha sharciyada guryaha ee deegaanka si macquul ahna tamartiisu u tafa-tiran tahay. Qolada guriga waxaa waajib ka saaran yahay in gurigu noqdo meel lagu noolaan karo. Hadii qolada guriga aad uga jirtaa aysan hagaajin guriga wixii ka halaaba, waxaa jira waxyaabo aad sameyn karo si aad ugu khasabto in qoladu guriga hagaajiso. Hadii aysan jirin xaalad degdeg ah, samee waxyaabaha hoos ku xusan.  

Hadii xaalad degdeg ahi jirto, wac xafiiska (legal aid markiiba). Xaaladaha degdeg ahi waa kuwa sida kooronto la’aan, kulayl la’aan, madbakha la’aan, tuubo jabid,  biyo kulul la’aan, ogaysiiska ah in guriga la duminayo.

Dhagayso warqadan xogta aruursan ah