Mus Cuag Koj Tus Tswv Tsev Kom Xyuas Kev Kho

Tib neeg xauj tsev muab txoj cai nyob vaj tsev ua tsim nyog kho lawm, ua raws li hauv zos cov kev cai vaj tsev thiab tsim nyog ua tau hluav taws xob khiav zoo. Lub luag hauj lwm nyob ntawm tub tswv tsev yuav tsum paub tseeb tias lub tsev tsim nyog nyob. Yog tus tswv tsev yuav tsis kho, yeev muaj tej yam uas koj siv tau los pab ua tus tswv tsev los kho cov teeb meem ntawd.

Yog thaum muaj teeb meem loj, hu koom huam Legal Aid tam sim. Tej yam ua yog thaum muaj teeb meem loj yog li tsis muab fai fab, tsis muab qhov kub, cov kav dej tsis ua hauj lwm, tsis muab dej kub, los puab yog daim ntawv ceeb toom (Intent-to-Condemn).