Ntiab Tawm Tsev

Tus sau
Education for Justice

Pib lub Ib hli hnub tim1, 2024, ntau cov kev cai lij choj txog vaj tse hloov lawm. Peb tab tom ua haujlwm los hloov tshiab cov kev pab ntawm no. Txog thaum peb ua tiav, ib co kev cai lij choj tseem ceeb tej zaum yuav tsis muaj lossis tsis yog. 

Yog koj muaj lus nug txog cov kev cai lij choj tshiab thiab lawv raug koj qhov teebmeem, hu Legal Aid ntawm  1-(877) 696-6529 lossis tiv tauj HOME Line ntawm  612-728-5767 lossis   https://homelinemn.org/e-mail-an-attorney/.

Daim ntawv qhia no tham txog ntiab tawm tsev, yuav ua li cas yog koj tau daim ntawv ntiab tawm tsev, cov lus keb uas muaj dua lawm, thiab yuav zoo li cas yog koj swb hauv tsev hais plaub.

Ntawv Hu Tuaj Hais Plaub thiab Tsis Txaus Siab

Cov Lus Nquag Keb Siv thaum Raug Ntiab Tawm Tsev

Yog Koj Swb Hauv Tsev Hais Plaub