Thaum Twg Kuv Yuav Raug Tso Tawm Haujlwm? “Txoj Kev tawm Haujlwm-Tsis Dua Leej Twg”

Qhov chaw haujlwm tso koj tawm haujlwm thaum twg los tau vim li cas los tau thiab koj tawm haujlwm thaum twg los tau vim li cas los tau.  Qhov no hu ua “at-will employment” txoj kev tawm haujlwm tsis dua leejtwg. Nws muaj tej txoj kev zam rau txoj cai txoj kev tawm haujlwm tsis dua leejtwg.