Gargaarka Guued ee Degdega ah (EGA)

Waxaa qoray
Education for Justice
COVID-19: Degmooyin badan waxay iska dhaafeen (ka tanaasuleen) sharciyo badan  markuu dhacy cudurka safmarka ah (COVID- 19. Ka hubi xafiiska degmadaada wixii macluumaad (xog) gaar ah.

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa uu yahay barnaamijka EGA gu, cidda heli karta, iyo waxa la sameeyo haddii laguu diido.