Gargaarka Guued ee Degdega ah (EGA)

Waxaa qoray
Education for Justice
Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa uu yahay barnaamijka EGA gu, cidda heli karta, iyo waxa la sameeyo haddii laguu diido.