Ntiab Tawm Tsev Luam

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Daim ntawv qhia tseeb no yog rau cov neeg xauj tsev nyob tsev luam uas tau txais Daim Ntawv Qhia Xaus Ntawv Xauj Tsev.  “Tsev Luam” txhais tias tsev xauj khiav lossis them rau los ntawm Public Housing Authority. Qhov no tsis yog tswv tsev ntiav lossis tsev Section 8.

Ntiab tawm hauv tsev luam ua raws li Xeev tsev hais plaub cov txheej txheem ntiab tawm tsev TABSIS lawv kuj muaj lawv ib co kauj ruam tshwj xeeb thiab.  Nyeem daim ntawv tseeb no thiab peb daim ntawv qhia Ntiab Tawm Tsev.   

Tej zaum tej yam hauv daim ntawv tseeb no yuav tsis hais txog koj yog koj nyob tsev luam khiav los ntawm Minneapolis Public Housing Authority (MPHA).  Ua li no vim MPHA yog ib lub koomhaum Moving to Work (MTW) uas khiav txawv dua li lwm cov chaw saib xyuas tsev hauv Minnesota. Yog koj nyob hauv lub tsev MPHA thiab muaj lus nug txog qhov no, hu rau Minneapolis lub hoobkas Mid-Mn Legal Aid ntawm (612) 334-5970. 

Yog koj tau Daim Ntawv Xaus Ntawv Xauj Tsev, nws yog ib qhov zoo tswv yim yog hu koj lub hoobkas legal aid nrhiav kev pab sai li sai tau.