Ka Saaritaanada Guryaha Dowlada

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ah waxay quseeysaa kireystayaasha guryaha dowlada ee la siiyo ogaysiiska Joojinta Heshiiska Liiskooda. “Guryaha Dowladdu” macnahoodu waa guryaha kirada ah ee ay maamusho ama ay maamulkooda kharashkiisa bixiso Hay’ada Guryaha Dowlada. Kuwani ma aha guro qolo guryood gaar u leedahay ama Warqada guryaha lagu dago ee Qaybta 8 (Section 8).

Ka saaritaanada guryaha dowladdu waxa ay raacaan hanaanada maxkamadaha gobolka ee guri ka saaritaanada LAAKIIN sidoo kale waxa ay leeyihiin talaabooyin u gaar ah iyaga. Akhri warqadan xogta aruursan ah iyo warqadayada xoga aruursan ee guri ka Saarida Evictions.

Qaar ka mid ah waxyaabaha ku qoran waxaa laga yaabaa inaysan adiga ku quseeyn hadii aad ku nooshahay guri dowladeed oo ay maamusho Hay’ada Guryaha Dowlada [Public Housing Authority (MPHA)]. Sababta taasina waa hay’ada (MPHA) waa Hay’ad ah waxa la yiraa la Wareegid Shaqo (MTW) taa oo loo mamulo si ka duwan hay’ad kasta ee kale ee ka jirta gobolka Minnesota. Hadii aad ku jirto guri dowladeed oo ay maamusho hay’ada (MPHA) aadna qabto su’aalo ku saabsan arrintan, fadlan wac Xafiiska Mid-MN Legal Aid ee ah (612) 334-5970.

Hadii aad hesho Ogaysiis Liis Joojin ah, waa ra’yi wacan inaad wacdo xafiiska gargaarka sharciyada (legal aid) si aad u hesho caawimaad markiiba.