Hais nyiaj thiab lwm yam teebmeem los ntawm FLSA

Nrhiav cov kev pab hauv qab no txog lub ntsiab lus no.

Lwm yam kev pab

Yees Duab

Lub hauv paus: Minnesota Department of Labor and Industry
Lub hauv paus: Minnesota Department of Labor and Industry