Hayn Ilmo ee qolo-sedexaad iyo haynta ilmaha ee Ayeeyo/Awoowe

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale