Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Manfacyada Sooshal Sukuuritiga (SSI & SSDI)

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale