Xaqqa Dhalinyarada ee Waalidka iyo Mas’uulka

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale