Adeegyada Guriga ama Beesha lagu Dhex bixiyo

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale