Waxbarashada Gaarka ah iyo Dabiinimada

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale