Kev tau menyuam los tu, Sijhawm rau niam / txiv

Nrhiav cov kev pab hauv qab no txog lub ntsiab lus no.

Lwm yam kev pab

Phau menyuam ntawv

Phau ntawv no pab kom koj nkag siab txog txoj cai es koj muaj thiab qhov koj muaj feem xyuam los yog lub luag hauj lwm es koj yog ib leej niam ib leej txiv.  Koj tus menyuam tsim nyog tau txais qhov es koj pub tau zoo tshaj rau nws, xws li…
Lub hauv paus: Education for Justice