Tsis kam xauj tsev vim kev ntxub ntxaug

Nrhiav cov kev pab hauv qab no txog lub ntsiab lus no.

Lwm yam kev pab

Phau menyuam ntawv

Phau ntawv no pab cov tib neeg es xaub ib qhov chaw rau lawv nyob kom lawv nkag siab txog cov cai lawv muaj.  Nws tsis yog ib phau ntawv taw qhia xwb thiab nws tsis yog siv los mus teb tag nrho cov lus nug. Cov kev cai lij choj tau…
Lub hauv paus: Education for Justice