Takoorka shaqada iyo Khashkhashaada

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale