Neeg raug tsim txom cov kev cai

Nrhiav cov kev pab hauv qab no txog lub ntsiab lus no.

Lwm yam kev pab

Phau menyuam ntawv

Phau ntawv no pab kom koj nkag siab tias daim ntawv tiv thaiv Order for Protection (OFP) yog dabtsi, yuav mus nqa kom tau ib daim li cas, thiab daim ntawv tiv thaiv OFP txawv li cas rau daim ntawv tiv thaiv Harassment Restraining Order (…
Lub hauv paus: Education for Justice

Cov ntaub ntawv

Yog koj raug kev plhom sij, HU RAU 911  Cov lus qhia no pab tau koj ua cov ntaub ntawv OFP rau hauv tsev hais plaub.  Nws pab tsis tau koj ntawm tus neeg ua phem rau koj.  Yog…
Lub hauv paus: Minnesota Courts

Vaj sab

Kev Sau Nyiaj Nplua Txhaum Cai Raws Lub Tsev Hais Plaub Txwv
Tus Sau: Office of Justice Programs, Minnesota Department of Public Safety
Nyiaj Nplua txhaum cai yog cov nyiaj uas tus kws txiav txim plaub ntug yuam kom tus neeg hluas los yog tus neeg laus ua txhaum them rau tus neeg raug tsim txom ua ib txoj kev nplua txim txhaum cai. Qhov nyiaj yog ntsuas raws muaj li raug rau tus neeg raug tsim txom los ntawm txoj kev ua phem rau nws thiab raws li tus neeg ua txhaum muaj rab peev xwm them.