Sib ceg sib ntaus hauv vajtse

Nrhiav cov kev pab hauv qab no txog lub ntsiab lus no.

Lwm yam kev pab

Phau menyuam ntawv

Phau ntawv no pab kom koj nkag siab tias daim ntawv tiv thaiv Order for Protection (OFP) yog dabtsi, yuav mus nqa kom tau ib daim li cas, thiab daim ntawv tiv thaiv OFP txawv li cas rau daim ntawv tiv thaiv Harassment Restraining Order (…
Lub hauv paus: Education for Justice

Cov ntaub ntawv

Yog koj raug kev plhom sij, HU RAU 911  Cov lus qhia no pab tau koj ua cov ntaub ntawv OFP rau hauv tsev hais plaub.  Nws pab tsis tau koj ntawm tus neeg ua phem rau…
Lub hauv paus: Minnesota Courts